044 – 28516799, 43518474/73 / 9283370555
(0)

Kasi Gaya Allahabad

TOUR FARE : RS.9000/- + TRAIN / FLIGHT TICKETS CHILD FARE : RS.6750/- + TRAIN / FLIGHT TICKETS SINGLE OCCUPANCY

9,000.00*Per person

Details

(0)

Panchadwaraka Yatra 12Days / 11Nights

Chennai – Ahmedabad – Dakor Dwaraka – Gomati Dwaraka – Gopi Talav – Rukmini Temple – Bet Dwaraka – Mul

20,900.00*Per person

Details

(0)

Andhra Temples Holy Dharshans

Chennai –  Bhubabeswar – Puri – Sreekakulam – Vijayanagaram – Simmachalam – Annavaram – Rajamundhray – Badhrachalam – Warangal –

12,000.00*Per person

Details

(0)

Mukthinath Yatra Via Lucknow Flight

Chennai –Varanasi- Lucknow – Naimsharanya – Ayodhya – Lumbini – Pokhara –Mukthinath – Manakamana – Kathmandu –Bairawa – Varanasi- chennai

33,000.00*Per person

Details

(0)

PANCHADWARAKAYATRA WITH BHAVNAGAR  & PUSHKAR

Chennai – Ahmedabad – Dakor Dwaraka – Gomati Dwaraka – Gopi Talav – Rukmini Temple – Bet Dwaraka – Mul

15,000.00*Per person

Details

(0)

Radha Kalyanam at Badrinath Kshetram

Coimbatore / Chennai – Delhi – Akshardham – Haridwar – Guptkashi – Kedarnath – Triyugi Narayan – Badrinath – Mana

47,000.00*Per person

Details

(0)

MUKTHINATHYATRA BY FLIGHT 6 Days

Chennai – Kathmandu – Pokhara – Mukthinath –Chennai (Kathmandu – Pokhara – Kathmandu; pokhara – jomsom – Pokhara Flight Tickets

30,000.00*Per person

Details